Inwestycje z dofinansowaniem

  • Drukuj

2017-12-08

Przedsięwzięcie "Parkowy odkrywca – cenne drzewa w jarocińskim parku – ścieżka edukacyjna o charakterze  ekologicznym – broszury edukacyjne” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydanie broszur edukacyjnych, pozwoli na poszerzenie świadomości i wiedzy ekologicznej z zakresu ogrodnictwa a w szczególności dendrologii. Pozwoli poznać podstawowe gatunki rodzime drzew ze zwróceniem uwagi na ich charakterystyczne cechy jak liście owoce czy jesienne przebarwienia. Na terenie parku znajduje się około 80 drzew o cechach pomnikowych. Najokazalszym przypisane zostaną imiona członków  rodziny Radolińskich założycieli Parku. Połączenie edukacji ekologicznej z treścią historyczną  spowoduje większe zainteresowanie zwiedzających park a tym samym rozpowszechnienie wartości ekologicznej. Dodatkowo pomoże to wpoić najmłodszym prawidłowe zasady poszanowania zieleni. A przyszłe wyedukowane pokolenia będą stanowiły wzór dla kolejnych.

www.wfosgw.poznan.pl

2017-12-01

„Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną”

22.11.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu zieleni
w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną” między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania to 16 691 358,43 PLN, wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 14 299 905,85 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, Gmina Jarocin jako Beneficjent otrzymała wparcie  z Funduszu Spójności w wysokości 12 154 919, 97 PLN

Zadanie obejmuje rozwój systemu zieleni w czterech sektorach:

- I sektor – Zabytkowe założenie pałacowo-parkowe (Park Radlińskich)

- II sektor – zieleń przyuliczna wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Jarocinie (od Parku Radolińskich do Parku im. Majora Zbigniewa hr. Ostroga Gorzeńskiego)

- III sektor – Park im. Majora Zbigniewa hr. Ostroga Gorzeńskiego oraz zieleń przy budowanym łączniku ul. Śródmiejskiej i ul. Wrocławskiej

- IV sektor – Park Szubianki

Realizacja projektu została przewidziana na lata 2017-2019, a zadania obejmować będą powierzchnię około 32ha.

Planowane działania mają na celu polepszenie jakości środowiska, warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie powierzchni zieleni przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza, chroniącej przed zanieczyszczeniami i hałasem, ale również ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zrewitalizowana przestrzeń będzie doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. 

 

2017-10-13

13 października 2017 roku dokonany został odbiór przebudowanej ul. Wiatracznej w Łuszczanowie. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ulicy Wiatracznej w Łuszczanowie wraz z pętlą autobusową”. Koszt zadania wyniósł blisko 585 tys. zł i został dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 46.466,00 zł zgodnie z umową nr 28/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 350 m i szerokości 5 m wraz z wzmocnieniem tłuczniem poboczy na szerokości 0,75 m oraz wykonaniem zjazdów na posesje i pola. W ramach zadania wybudowano również pętlę autobusową z betonu asfaltowego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DroBud S.A. z Jarocina

2017-05-25

23.05.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa odcinka drogi klasy G od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła obwodnicy miasta Jarocin.”

Planowany do budowy łącznik w latach 2017-2018 ma mieć 1779 m długości i 7 m szerokości. W ramach zadania wybudowany zostanie także chodnik i droga rowerowa. Zaplanowano także wybudowanie 2 rond, 4 zatok autobusowych i 12 przejść dla pieszych.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej klasy G od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską o dł. 1779,0 m (0+042 km–1+821 km), o

nośności 115kN/oś, z kategorią ruchu KR3, do „węzła Jarocin” w ciągu drogi ekspresowej S11.

Na projekt składają się elementy robót:

a) budowa drogi o dł. 1779,0 m i szer. 7,0 m (przy łukach i zjazdach do 12,0 m) o nawierzchni bitumicznej;

b) budowa chodników o łącznej dł. 1776,0 m i szer. (1,5 m do 3,5 m) z kostki betonowej;

c) budowa dróg rowerowych o łącznej dł. 1576,0 m i szer. (2,2 m do 2,5 m) o nawierzchni bitumicznej;

d) budowa 2 rond (o śr. zew. 31,0 m i szer. pasa ruchu 5,5 m), 1 skrzyżowania zwykłego z drogą gminną;

e) montaż balustrad ochronnych: typu U-11a o dł. 245,0 m;

f) budowa odwodnienia: kanalizacji deszczowej o dł. 2040,18 m i przydrożnych rowów o dł. 801,0 m

g) budowa kanału technologicznego o dł. 1665,0 m;

h) budowa 12 przejść dla pieszych;

i) budowa 4 zatok autobusowych o głębokości 3,0 m;

j) budowa nowego oświetlenia ulicznego (60 punktów świetlnych);

k) budowa 2 przepustów (obiektów infrastruktury drogowej) na rowach melioracyjnych przecinających budowaną drogę o łącznej dł. 42,6m oraz 3

przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych (nie ujęte we wskaźnikach produktu);

l) ułożenie opaski drenarskiej (od ul. Glinki do włączenia w S11) o dł. 6.050,3 m;

m) montaż 189 nowych znaków i tablic pionowych oraz 14 słupków przeszkodowych;

n) budowa 1 muru oporowego o dł. 55,0 m jako zabezpieczenie skarpy nasypu drogi przy stawie;

o) przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, oświetlenia drogowego; sieć elektroenergetyczna

ENERGA, PKP Energetyka; sieć telekomunikacyjna ORANGE).

Celem projektu jest zmniejszenie natężenia ruchu w śródmieściu

Planowane efekty:

Po zrealizowaniu projektu osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu (2019r.):

Natężenie ruchu na drodze - 1473 poj/dobę;

Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - 4 minuty;

Nośność drogi – 115kN/oś.

Wartość projektu: 17 224 070,24

Kwota kosztów niekwalifikowalnych: 15 908 386,28

Kwota dofinansowania: 11 931 289,70

2017-01-18

Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca

W roku ubiegłym została zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Jarocin-Wola Książęca”. Realizacja inwestycji została dofinansowana z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 2.392.295,00 zł oraz z Powiatu Jarocińskiego w wysokości 2.000,000,00 zł.  


Jarocin dla Niepodleglej
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy