Terminy ślubów cywilnych

  • Drukuj

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie w roku 2016, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:
09.01.2016, 23.01.2016, 06.02.2016, 20.02.2016, 05.03.2016, 19.03.2016, 09.04.2016, 23.04.2016, 07.05.2016, 21.05.2016, 11.06.2016, 25.06.2016, 09.07.2016, 23.07.2016, 06.08.2016, 20.08.2016, 10.09.2016, 24.09.2016, 08.10.2016, 22.10.2016, 05.11.2016, 19.11.2016, 03.12.2016, 17.12.2016.

 

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie na rok 2017, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:
14.01.2017, 28.01.2017, 11.02.2017, 25.02.2017, 11.03.2017, 25.03.2017, 08.04.2017, 22.04.2017, 13.05.2017, 27.05.2017, 10.06.2017, 24.06.2017, 08.07.2017, 22.07.2017, 05.08.2017, 26.08.2017, 09.09.2017, 23.09.2017, 07.10.2017, 21.10.2017, 18.11.2017, 25.11.2017, 02.12.2017, 16.12.2017.

 

Śluby udzielane są także w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00. Zgłoszenia ślubu dokonać można w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie, Rynek 1. Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie pod nr tel.:(62) 747 23 05.


ŚLUB CYWILNY
Podstawa prawna:
art.76 do art.80 oraz art.84 do art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U., poz. 1741, z późn. zm.) tytuł I ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są zobowiązane:
1) okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) nie ma obowiązku składania odpisu skróconego aktu urodzenia,
3) jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo pozostawały uprzednio w związku
małżeńskim, albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa,
4) w przypadku ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa:
- wdowiec/wdowa:, wskazanie miejsca sporządzenia aktu zgonu małżonka;
- rozwiedziony/rozwiedziona: wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa,
- osoby, których poprzednie małżeństwo zostało unieważnione – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
- osoby, w przypadku, których sąd orzekł nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
5) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
7) złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
8) Ponadto, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego:
- odpis aktu urodzenia,
- a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
- jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. 
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli sąd zwolnił osobę zamierzającą wstąpić w związek małżeński od obowiązku złożenia
lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa, dane dotyczące tej osoby zamieszcza się w akcie małżeństwa tylko na podstawie orzeczenia sądu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1000 zł.
Pierwszy odpis skrócony wydawany jest bezpłatnie.
Opłata wnoszone są na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jarocinie:
BZ WBK NR 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Termin załatwienia sprawy

Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu (w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego nupturientów, konieczna będzie kolejna wizyta w USC), wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu.

Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, tel. 62 747 23 05

Uwagi
Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju wybranym przez narzeczonych. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat. Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa. Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.


Konsultacje Spoeczne
Rewitalizacja Budet Obywatelski Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA wez paragon ze soba

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy