Świadczenia te są realizowane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie. Profesjonalnie przygotowana kadra urzędników prowadzi obsługę kilku tysięcy rodzin.

Zaczynali w 2004r. od 2 000 rodzin, do 4 000 rodzin w latach późniejszych, a obecnie pomagają 3 000 rodzin. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej również w zakresie świadczeń rodzinnych zaszły zmiany. Współpraca występuje też w tym zakresie. Dotyczy ona koordynacji świadczeń rodzinnych, która realizowana jest poprzez działania pomiędzy Marszałkiem Województwa a państwami unii i świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi w miejscu zamieszkania.

W krajach unii świadczenia te są realizowane niezależnie od dochodu, u nas jeszcze nie. Sama ustawa sprawia sporo problemów, bo jest ciągle zmieniana i nowelizowana. Jest dość trudna, jeśli chodzi o czytelność dla klienta i zbytnio zbiurokratyzowana. Przy kolejnych zmianach, które następują od maja 2014r. uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.XII.2013r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Dodatkowe warunki przyznania zasiłku dla opiekuna, to nieposiadanie przez opiekuna prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w okresie na który ubiega się o zasiłek dla opiekuna, a także brak prawa innej osoby do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagająca opieki (art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Ponadto, od rolników, małżonków rolników lub domowników rolników ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wykonywanie w nim pracy, wymagane będzie także złożenie odpowiedniego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (art. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Od miesiąca maja 2014 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wyższą kwotę świadczenia. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. poz. 559)

- od dnia 1 maja 2014 do dnia 31 grudnia 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800 m-cznie,

- od dnia 1 stycznia 2015r. – 31 grudnia 2015r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 200 m-cznie,

- od dnia 1 stycznia 2016r. – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 300 m-cznie.


Powiązane wydarzenia


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia