Z końcem maja zakończyły się prace nad raportem o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok. Przygotowanie dokumentu to nowy obowiązek nałożony na burmistrza, który wprowadzony został ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Radni nad raportem będą debatowali podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 18 czerwca. Początek obrad o godz. 8:30.

W myśl obowiązujących przepisów burmistrz do 31 maja każdego roku jest zobowiązany do przedstawienia radzie miejskiej raportu o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

W debacie nad raportem głos, poza radnymi, mogą zabrać także mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, jest ograniczona. Maksymalnie może to być 15 osób. Warunkiem czynnego udziału zainteresowanego mieszkańca w debacie jest jednak złożenie stosownego zgłoszenia, popartego podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców wraz z ich imionami, nazwiskami oraz adresami zamieszkania. Dane te są konieczne, ponieważ pozwolą na zweryfikowanie, czy podpisane osoby są mieszkańcami naszej gminy. Liczba wymaganych podpisów poparcia określana jest na podstawie liczby mieszkańców gminy.
W przypadku gminy Jarocin wymagane jest poparcie 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, Ratusz – Rynek, pokój nr 4 do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną, czyli do 17 czerwca 2019 r. Głos w debacie mieszkańcy będą zabierali zgodnie z kolejnością, z jaką zgłoszenia wpływały do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie. Lista, umożliwiająca konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osobie, udział w debacie nad raportem, opatrzona musi być jej własnoręcznym podpisem.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miejskiej.

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 

Sesja w dniu 18 czerwca 2019 r. - porządek obrad

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia