Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. prowadzi rekrutację do projektu "Kierunek-przedsiębiorczość". Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: jarociński, kaliski (bez miasta Kalisz), kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo powyżej 29 roku życia (wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin), które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami;
 • nie prowadziły działalności przez okres jednego roku czasu przed przystąpieniem do projektu (nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej);
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie;
 • nie rozpoczną prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego;
 • wybór 52 uczestników usług szkoleniowo – doradczych;
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika na rynku pracy;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: przedsiebiorczosc@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5).

W przypadku formularzy złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni następujących po złożeniu formularza. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny kandydatka/tki zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych!

W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestnik otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera oraz drogą elektroniczną kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji  uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami:

Plik do pobrania: Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać. Następnie wszystkie dokumenty należy przedziurkować i włożyć w skoroszyt, który należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – przedsiebiorczosc@euro.ctiw.pl lub za pośrednictwem Forum dyskusyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia