Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA 

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282)  o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10 zł.

Przy składaniu wniosku o dodatek energetyczny należy przedłożyć potwierdzenie o  poniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Osoby o niskich dochodach mogą otrzymać ulgę polegającą na zwolnieniu z opłaty skarbowej, jeśli  przedłożą zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (atest ubóstwa).

Opłatę skarbową można wnieść :

  1. Jarocin, ul. T. Kościuszki 15a (parter-kiosk) lub Agencji PKO ul. T. Kościuszki
  2. Na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10,63-200 Jarocin

Nr 20 1090 1131 0000 0001 1531 5231.

Wkrótce zostanie również uruchomiony punkt opłat w Centrum Socjalnym w Jarocinie, gdzie będzie można wnieść opłatę skarbową.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia