Przedstawiamy podstawowe informacje o systemie gospodarowania odpadami w gminie Jarocin.

GOSPODARKA ODPADAMI - INFORMACJE PODSTAWOWE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jarocin od dnia 1 lipca 2013 r. :

działający wspólnie:

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z .o. o.

ul. Górecka 104, 61-483 Poznań

i

EKO – ELTRANS Sp. z o.o.

ul. Glinki 15, 63-200 Jarocin

tworzącymi KONSORCJUM wykonawców, którzy złożyli ofertę w przetargu na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarocin” i którego LIDEREM jest REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z .o. o.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jarocin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

ODPADY KOMUNALNE:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana pod  adresem: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin

ODPADY ZIELONE:

Instalacja zastępcza w zakresie odbierania odpadów zielonych:

EKO-Dbaj Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin

Międzygminna kompostowania osadów ściekowych w Cielczy

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Za rok 2012:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 61,2   %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 23,5%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin jest zlokalizowany pod ww. adresem siedziby firmy.

Godziny przyjmowania odpadów:

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 21:00

Sobota: 8:00 - 14:00


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest okresowo, 2 razy w ciągu roku, odbierany za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu, przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jarocin.

Odpady te są również odbierane w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych pod adresem: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia