Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie informuje o możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest to program dotyczący pomocy żywnościowej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek deklaruje współpracę z organizacją chcącą realizować ten program i udzieli szczegółowych informacji na ten temat.

Program adresowany jest do osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu np. niepełnosprawności, bezrobocia, ochrony macierzyństwa i innych.

Jednocześnie osoby te spełnić muszą kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z programu :

 • do wysokości  813 zł dla osób samotnych i samotnie gospodarujących,
 • do wysokości  684 zł na osobę w rodzinie.

Program ten powinien być realizowany przez organizację pozarządową lub organizacje pozarządowe non profit  i prowadzące działania na rzecz włączenia społecznego  przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, który wydaje specjalne skierowania potrzebującym, kwalifikującym się do pomocy w ramach programu.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o przystąpienie do tego programu zgłaszając się do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu ul. Borówki 6, 61-304 Poznań, który jest OPR - organizacją partnerską regionalną , która podpisze umowę z OPL – organizacją partnerską lokalną na organizowanie dystrybucji artykułów żywnościowych.

Najważniejsze obszary Wytycznych dla organizacji partnerskich lokalnych chcących pozyskiwać  żywność  dla potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020:

 1. OPL spełnia kryteria Wytycznych w zakresie zdolności administracyjnych i doświadczenia
  w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego- potwierdzone wnioskiem weryfikacyjnym złożonym do OPR przed podpisaniem umowy,
 2. OPL posiada zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę programu  (  m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, telefon, jeśli to możliwe komputer),
 3. OPL, jeśli posiada stronę internetową, zamieszcza  informację na stronie internetowej o realizowanym  programie,
 4. OPL w widocznym punkcie  umieszcza  oznaczenie punktu dystrybucji ,
 5. OPL współpracuje z OPS w zakresie przekazywania informacji o terminach rozpoczęcia dystrybucji oraz rodzajach prowadzonych działań towarzyszących,
 6. OPL wydaje żywność w pomieszczeniach, którymi dysponuje lub pozyska dla celów programu,
 7. OPL zapobiega dyskryminacji i stygmatyzacji odbiorców pomocy żywnościowej w trakcie dystrybucji,
 8. OPL prowadzi dokumentację Podprogramu 2015 ( oświadczenia, listy osób korzystających z pomocy, kartoteki itp.)
 9. OPL ma zawartą umowę z OPR (Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu),
 10. OPL wykonuje sprawozdania dla OPR, zgodnie z zapisami Umowy ( do 5 dnia kolejnego miesiąca),
 11. OPL dysponuje pomieszczeniem magazynowym spełniającym warunki Wytycznych
   (pomieszczenie suche, czyste, podłogę i ściany do ewentualnego mycia, zabezpieczone przed szkodnikami, posiada chłodnię lub lodówkę, w której można przechowywać np. ser),
 12. OPL zapewnia ochronę (monitoring pomieszczenia magazynowego),
 13. OPL prowadzi odrębną ewidencję magazynową w ujęciu miesięcznym oraz posiada magazyniera,
 14. OPL realizuje obowiązkowe działania towarzyszące na rzecz osób objętych wsparciem żywnościowym ( np. wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, grupy wsparcia),
 15. OPL prowadzi dokumentację dla każdego zrealizowanego działania i powiadamia o tym OPS.

Na dzisiaj zakwalifikowano do programu 1445 osób, na 1 osobę dorosłą przewiduje się 47 kg żywności. W I etapie programu trwającym do II 2016r. przewiduje się pozyskać około 67 ton. MGOPS w Jarocinie prosi o pilny kontakt organizację, która  podejmie się realizacji tego programu.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia