Od dzisiaj do 8 sierpnia można składać propozycje projektów, które będą realizowane w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017. W ramach inicjatywy mieszkańcy Jarocina zdecydują o rozdysponowaniu blisko 850 tys. złotych z gminnego budżetu.

Kto i jak może złożyć projekt?

Projektodawcą może być pełnoletni mieszkaniec danego osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze i ujęty w rejestrze wyborców gminy Jarocin dla obszaru danego osiedla. Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę wniosków. Projekty mogą składać także organizacje pozarządowe. Organizacja może złożyć jeden projekt w jednym osiedlu. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków w ramach swojego osiedla.

Formularze zgłoszeniowe i pozostałe załączniki można pobierać tutaj lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie – I piętro, pokój 39, tel. 62 749 95 11 lub pokój 40, 62 749 95 25. Termin zgłaszania projektów upływa 8 sierpnia. Wnioski można składać w formie papierowej w jarocińskim magistracie – I piętro, pokój 32 lub wysyłając skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i pozostałych wymaganych załączników na adres e-mail: budzet.obywatelski@jarocin.pl.

Jakie projekty możesz zgłosić?

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym i dotyczące potrzeb mieszkańców wskazanegoosiedla. Mogą być zgłaszane projekty infrastrukturalne i tzw. projekty "miękkie”, które łącznie muszą spełniać warunki:

- należeć do zadań własnych gminy Jarocin,

- nie naruszać obowiązujących przepisów prawa,

- zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - nienaruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę Jarocin,

- możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

Lokalizacja i koszty realizacji projektu

W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, może on:

- stanowić własność gminy Jarocin

-  nie stanowić własności gminy Jarocin.

W przypadku realizacji zadań na terenie niestanowiącym własności gminy Jarocin, właściciel terenu musi wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie i dysponowanie tym terenem przez gminę Jarocin do celów realizacji projektu. Szczegóły udostępnienia regulować będzie umowa pomiędzy właścicielem terenu a gminą, która zostanie zawarta w przypadku przystąpienia do realizacji danego projektu.

Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć puli przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na danym osiedlu, chyba że zostanie dołączona deklaracja podmiotu zewnętrznego dotycząca współfinansowania projektu.

Kwoty do dyspozycji mieszkańców w ramach poszczególnych osiedli

Osiedle

Pula JBO 2017

Osiedle

Pula JBO 2017

Stare Miasto

50.087,19 zł

700-lecia

54.026,00 zł

Tadeusza Kościuszki

72.239,52 zł

Glinki

34.862,69 zł

Mikołaja Kopernika

31.203,23 zł

Ługi

 62.182,98 zł

Śródmieście

65.339,61 zł

Wojska Polskiego

44.360,54 zł

Ciświca

45.841,09 zł

Konstytucji 3 Maja I

38.186,94 zł

Tumidaj

98.679,86 zł

Konstytucji 3 Maja II

80.424,43 zł

Bogusław

56.819,48 zł

Polna

52.741,00 zł

1000-lecia

60.004,06 zł

   

Urzędnicy pomogą

Pomocy w przygotowaniu projektów, zainteresowanym mieszkańcom, będą udzielali urzędnicy.  Mieszkańcy mogą z niej korzystać, dzwoniąc do magistratu, wysyłając wiadomość e-mail lub przychodząc do Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Informacje w tym zakresie będą także udzielane w trakcie dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się: 11 lipca i 1 sierpnia między godz. 16:00 a 18:00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (al. Niepodległości 10). 

Kolejne etapy JBO2017

Po tym jak mieszkańcy złożą projekty, przejdą one weryfikację w urzędzie. Następnie, między 12 a 23 września na każdym z osiedli odbędzie się spotkanie mieszkańców, podczas których autorzy będą prezentowali swoje projekty. W czasie publicznej dyskusji mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi do projektów. Dla autora wniosku będzie to okazja do promocji jego wniosku. Głosowanie na projekty odbędzie się między  3 a 16 października, a zwycięskie projekty zostaną zapisane w projekcie budżetu gminy Jarocin na rok 2017.

Co nowego w JBO?

Konsultacje w ramach budżetu obywatelskiego prowadzone są, wzorem roku ubiegłego, w oparciu o 15 jarocińskich  osiedli. Na każde z nich została wskazana kwota środków przewidzianych do wydatkowania w ramach tej inicjatywy, obliczona na podstawie liczby mieszkańców według wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Etap składania wniosków został poprzedzony spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami osiedli, które odbyły się w minionym tygodniu.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców, zgłaszanymi podczas realizacji JBO 2016, w obecnej edycji zostały wprowadzone dwie zmiany. Pierwszą z nich jest modyfikacja definicji mieszkańca w regulaminie JBO. Dotychczas przez określenie mieszkaniec, czyli osobę, która mogła być projektodawcą, popierającym projekt oraz głosującym, rozumieliśmy osoby od 16 roku życia zameldowane na stałe na obszarze danego osiedla. W przypadku, gdy ktoś był zameldowany na jednym osiedlu, a mieszkał na drugim, mógł głosować na projekty zgłoszone w osiedlu, w którym jest zameldowany. Aby takim osobom dać możliwość głosowania na projekty, zgłoszone w ramach osiedla na obszarze którego mieszkają, definicja mieszkańca została odpowiednio zmodyfikowana. W edycji JBO na rok 2017 przez określenie mieszkaniec rozumiemy bowiem osobę pełnoletnią, posiadającą czynne prawo wyborcze i ujętą w rejestrze wyborców gminy Jarocin dla obszaru danego osiedla. Zgodnie z nową definicją nie mają możliwości składania projektów, głosowania i popierania projektów mieszkańcy niepełnoletni. Ich udział w edycji JBO 2016 był znikomy. Autorami wszystkich projektów były bowiem osoby pełnoletnie, a w czasie głosowania udział mieszkańców niepełnoletnich wyniósł ok. 1%. Także na prośbę mieszkańców wprowadzona została możliwość oddania dwóch głosów na dwa projekty w danym osiedlu. Do tej pory mieszkańcy dysponowali jednym głosem.

Więcej informacji dotyczących Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 oraz formularze znajdziesz tutaj.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia