Młodszy referent w wydziale rozwoju – konkurs na to stanowisko ogłoszono w urzędzie miejskim. Chętni mogą składać dokumenty do piątku 22 listopada.

Czym miałaby się zajmować osoba na stanowisku młodszy referent w wydziale ds. obsługi inwestorów? Sprawami planowania przestrzennego. Między innymi: naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, sporządzaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzaniem wypisów i/lub wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania, współpracą przy prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzaniem opinii do projektów prac hydrogeologicznych, obsługą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jarocinie czy prowadzeniem budżetu w zakresie swoich obowiązków. Szczegóły oraz całą treść ogłoszenia na naborze zamieszczamy w linku poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i dokładne CV (z kopiami odpowiednich uprawnień i oświadczeniami) należy złożyć do 22 listopada do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w Kancelarii Burmistrza (pokój nr 32) lub przesłać na adres pocztowy (nie decyduje data stempla): UM w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY: stanowisko Młodszy Referent – Referat Obsługi Inwestorów”.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia