W poniedziałek prawdopodobnie rozpocznie się strajk w szkołach, do którego przystąpi także ponad 90% nauczycieli ze szkół publicznych gminy Jarocin. W związku z tym zajęcia będą zawieszone aż do odwołania. Mimo trwającej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zamknięte, ale zapewnienie opieki wszystkim uczniom uczęszczającym do tych szkół jest praktycznie niewykonalne. Do organizacji zajęć zastępczych włączyły się instytucje kultury.

Strajk na terenie gminy Jarocin odbywał się będzie w placówkach publicznych. Do akcji protestacyjnej przyłączają sie też niektóre szkoły niepubliczne. Zajęcia dydaktyczne w szkołach prowadzonych przez gminę w tym czasie zostaną zawieszone, ponieważ udział w akcji zapowiedziało ponad 90% nauczycieli. W czasie strajku placówki oświatowe nie będą jednak zamknięte. Nauczyciele będą obecni w budynkach, ale nie będą prowadzili zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  Dowóz uczniów do szkół będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem.

Podkreślić trzeba fakt, że strajk - zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej - nie może stanowić przyczyny zamknięcia placówek oświatowych. W piątkowym komunikacie ministerstwo podnosi, że "dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki, a przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku". MEN zauważat też,  że jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu.  - Jako organ prowadzący dla publicznych szkół monitorujemy sytuację. Od dyrektorów otrzymaliśmy informacje o tym, ilu nauczycieli  wyraża gotowość do pracy, jakie formy zapewnienia opieki uczniom planuje dyrektor szkoły oraz czy istnieje zagrożenie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego – informuje Robert Kaźmierczak, zastępca  burmistrza Jarocina. - Zarówno samorządy, jak i dyrektorzy są bombardowani kolejnymi pismami z ministerstwa i kuratorium, wskazującymi, że szkoły mają zapewnić opiekę uczniom. Chciałbym, aby minister Zalewska z panią kurator pokazały same, jak to zrobić w placówce, do której uczęszcza 600 uczniów, a do strajku nie przystępuje tylko dwoje czy troje nauczycieli, w tym dyrektor - dodaje zastępca burmistrza.

Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wiadomo, że zdecydowana większość nauczycieli w szkołach publicznych z terenu gminy Jarocin nie wyraża gotowości do pracy. Na ten moment niewielu rodziców zgłosiło brak możliwości zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie. Mimo to dla uczniów, którzy w czasie strajku przyjdą do szkoły, zorganizowane zostaną różnorodne formy opieki - najczęściej gry, zabawy i zajęcia świetlicowe. W części placówek, zgodnie z wcześniej wyznaczonym planem pracy, odbywały się będą rekolekcje wielkopostne.

Na czas strajku szkołom w opiece nad uczniami pomagały będą placówki kulturalne: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne w Jarocinie, Spichlerz Polskiego Rocka i kino Echo. Oferta dostępna tutaj. Z kolei w jarocińskim aquaparku bez zmian prowadzone będą zajęcia dla dzieci które korzystają z programu nauki pływania – Umiem pływać dla klas I-III szkół podstawowych. W godzinach zgodnych z harmonogramem programu, jaki obowiązuje w szkołach, rodzice mogą przywieźć dzieci na basen, Instruktorzy nauki pływania będą prowadzili zajęcia zgodnie z planem.  

Odpowiedzi dyrektorów szkół publicznych na pytania dotyczące strajku (stan na 5 kwietnia godz. 15.00):

1. Ilu nauczycieli wyraża gotowość do pracy?

2. Ilu rodziców zgłosiło po otrzymaniu informacji, że nie ma możliwości zabezpieczenia dziecku opieki we własnym zakresie?

3.  Jakie działania zostały  podjęte przez dyrektora, aby w razie przybycia dzieci do placówki zapewnić im opiekę?

4. Jakie formy opieki i w jakim wymiarze czasowym na dziś są pewne do zorganizowania od poniedziałku?

5. Czy istnieje zagrożenie dla przeprowadzenia w środę, czwartek i piątek egzaminów gimnazjalnych? Ilu członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących brakuje na poszczególne dni egzaminu.

 Szkoła Podstawowa w Golinie

1. Gotowość do pracy w Szkole Podstawowej w Golinie wyraziło 0% nauczycieli i pracowników.


2. Do tej pory nie zgłosił się żadenrodzic nie mający możliwości zabezpieczenia opieki we własnym zakresie.


3. W razie przybycia dzieci do placówki będę zmuszona do sprawowania działań opiekuńczych osobiście.


4. Brak możliwości zorganizowania innych form opieki.


5. W naszej szkole nie ma egzaminów gimnazjalnych.

Zespół Szkół w Witaszycach

1.Do godziny 14.00 żaden z nauczycieli nie zgłosił gotowości do pracy w dniu 8.04.2019r.,

2. Do godziny 14.00 żaden rodzić nie informował, że nie ma możliwości zabezpieczenia dziecku opieki we własnym zakresie.

3. W razie przybycia dzieci do placówki w dniu 8 kwietnia 2019 r. dyrektor i wicedyrektor wraz z pracownikami obsługi będą mogli zapewnić opiekę 50 dzieciom.

4. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w godzinach 7.00 – 15.30.

5. Braki kadrowe na egzamin gimnazjalny:

- środa - jest pełna obsada, czwartek – brakuje jednego członka, piątek – brakuje dwóch członków.

W poniedziałek rano będę się kontaktował z dyrektorami szkół i przedszkoli niepublicznych. Wstępne rozmowy już przeprowadziłem.

 

Zespół Szkół w Mieszkowie

 

 1. 6 nauczycieli w szkole (nauczyciele ci będą na wcześniej zaplanowanych wycieczkach szkolnych w dniach 8 - 9 kwietnia 2019; po powrocie deklarują przyłączenie się do strajkujących) oraz 2 niestrajkujących katechetów,  1 nauczyciel w przedszkolu.

2. Dwóch rodziców dopytywało się o możliwości, ale dzieci konkretnie nie zgłosiło.


3.  Rodzice zostali poinformowani o strajku oraz o możliwości przysłania dzieci pod opiekę niestrajkującego nauczyciela. Otrzymali także informację o zajęciach zorganizowanych przez organ prowadzący  w podległych mu instytucjach kultury.


4. Świetlica, gry i zabawy na świeżym powietrzu, oglądanie filmu, zaplanowane wcześniej wycieczki szkolne, zajęcia w bibliotece publicznej itp.

- szkoła: od godz. 7.00 do godz. 16.30

- przedszkole: od godz. 7.00 do godz. 12.00 5. Czy istnieje zagrożenie dla przeprowadzenia w środę, czwartek i piątek egzaminów gimnazjalnych? Ilu członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących brakuje na poszczególne dni egzaminu?


5. Odp. Nie dotyczy

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

 

1. Gotowość do pracy wyraża 3 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie w naszej szkole i 3 zatrudnionych w innych szkołach. (w naszej szkole realizują odpowiednio: 60h w roku szkolnym, 12 h i 3 h w zastępstwie za nauczyciela przebywającego na długim zwolnieniu).

 

2. Zgłoszone zostało 1 dziecko, któremu rodzice nie mogą zapewnić opieki.

 

3. W świetlicy pracować będą osoby, które nie strajkują (w dniach 8 i 9 kwietnia). W kolejnych dniach świetlica nie może pracować w pełnym wymiarze ze względu na to, że nauczyciele, którzy nie podjęli akcji strajkowej będą musieli utworzyć komisje nadzorujące egzamin gimnazjalny/ósmoklasisty. W środę i czwartek w komisjach nadzorujących nie będzie pracowała tylko jedna osoba i ona może sprawować opiekę w świetlicy, ale nie w przez cały czas. W piątek żaden z nauczycieli nie będzie mógł opiekować się uczniami więc opieka świetlicowa będzie zawieszona.

 

4. Jedyną formą opieki w szkole będzie opieka świetlicowa.

 

5. Dyrektor szkoły nadal poszukuje nauczycieli do komisji nadzorujących. Ze względu na dużą ilość  komisji (egzamin gimnazjalny w części humanistycznej i matematyczno  przyrodniczej  przeprowadza 6 komisji, w części językowej 10) oraz biorąc pod uwagę ilość strajkujących nauczycieli naszej szkoły oraz szkół,  z którymi zawarto porozumienie dotyczące delegowania nauczycieli do zespołów nadzorujących uważam, że istnieje zagrożenie, że egzamin nie będzie przeprowadzony.  Jednak nadal czynione są starania w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach i szkołach niepublicznych, aby przeprowadzić egzaminy w sposób najmniej uciążliwy dla uczniów. Brana jest również pod uwagę możliwość przeorganizowania ilości komisji (skumulowanie uczniów w mniejszej ilości sal), ale jest to problem dla uczniów, którzy odbyli egzaminy próbne w tych grupach w jakich mieli odbywać egzaminy, wiedzą do której sali mają się zgłosić i z jakimi kolegami są w salach.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie

1. Całkowitą gotowość do pracy (na dzień dzisiejszy!) deklarują 4 osoby + dyrektor
 i wicedyrektor, od środy 12 osób + dyrektor i wicedyrektor.

2. Dwóch rodziców zgłosiło, że nie jest w stanie zapewnić dziecku opieki na czas strajku nauczycieli.

3. Wszystkie dzieci, które przyjdą do szkoły mają zapewnioną opiekę świetlicową przez nauczycieli , którzy nie biorą udziału  w akcji strajkowej oraz dyrektora szkoły.

4. Zajęcia świetlicowe ( opiekuńcze) – gry i zabawy od godziny 7.30 -16.00.

 

5. Na dzień dzisiejszy zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego są powołane
w pełnym składzie.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie informuje, że w dniach
8 – 9.04.2019 w naszej szkole odbywają się rekolekcje wielkopostne. Uczniowie mają zapewnioną opiekę podczas nauk rekolekcyjnych, w drodze do kościoła i z powrotem. Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 7.00 do 16.30 i zapewnia opiekę uczniom, których rodzice/prawni opiekunowie zadeklarowali wcześniej potrzebę zapewnienia opieki dzieciom.

Nie istnieje zagrożenie do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.

Liczba nauczycieli gotowych do pracy będzie wiadoma dopiero w poniedziałek (08.04.2019).

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie

1. 2 nauczycieli szkoły deklaruje gotowość do pracy, Publiczne Przedszkole Nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie - nikt nie zadeklarował gotowości do pracy.


2.    Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Broniewskiego – 4 rodziców (5 uczniów) poinformowało, że nie ma możliwości zabezpieczenia dziecku opieki we własnym zakresie, Publiczne Przedszkole Nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie - żaden rodzic nie zgłosił.


3.  SP 4 Jarocin w czasie od 8-10 kwietnia szkoła miała zaplanowane rekolekcje wielkopostne , zajęcia dydaktyczne planowo były odwołane,


- rekolekcje w Kościele odbędą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zwrócono się z prośbą do proboszcza parafii Św. Antoniego w Jarocinie  o pomoc w zapewnieniu opieki w czasie rekolekcji, wsparcia udzieli grupa Zakonu Świeckich


- zwrócono się rodziców z prośba o zapewnienie opieki nad dziećmi lub zgłaszanie w sekretariacie szkoły tych osób które nie są w stanie same jej zapewnić, w szkole dyżur pełnić będzie 2 nauczycieli, którzy zadeklarowali gotowość do pracy: 1 zmiana od godz. 7.00-12.0 - 1 nauczyciel ,
2 zmiana od godz. 12.00-16.00 - 1 nauczyciel


- Zwrócono się do organu prowadzącego o organizację zajęć dodatkowych przez organizacje kulturalno- oświatowe w Jarocinie – o zaproponowanych przez organ prowadzący zajęciach poinformowano rodziców za pośrednictwem dziennika Librus.


Przedszkole nr 2 w Jarocinie - o pomoc w organizacji opieki zwrócono się do rodziców dzieci, po rozmowach z rodzicami ustalono, że zatrudnianie nowych osób nie będzie wpływało pozytywnie na zachowanie dzieci i ich poczucie bezpieczeństwa .


Rodzice szkoły i przedszkola zostali poinformowani o możliwości prawnych związanych z pobraniem opieki nad dzieckiem zdrowym i zasiłkiem opiekuńczym nad dzieckiem o lat 8 w przypadku gdy szkoła przedszkole zawiesza zajęcia.


4. W szkole dyżur pełnić będzie w świetlicy szkolnej 2 nauczycieli, którzy zadeklarowali gotowość do pracy: I zmiana od godz. 7.00- 12- 1 nauczyciel, II zmiana od godz. 12-16 1 nauczyciel.


Przedszkole – nie ma możliwości organizacyjnych do zapewnienia opieki.


5. Szkoła nie przeprowadza egzaminów gimnazjalnych. Dyrektor oświadcza, ze przeprowadzi  egzaminy ósmoklasisty, o czym poinformowano uczniów i  rodziców.

 

Szkoła Podstawowa w Cielczy

1. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że żaden z zatrudnionych nauczycieli nie wyraża gotowości do pracy (wszyscy zamierzają strajkować).

2. Do tej pory żadna informacja od rodziców nie dotarła do dyrekcji.

3. Podjęto rozmowy z filią Biblioteki Publicznej nt. ewentualnej współpracy - uzyskaliśmy zapewnienie, że pojedynczymi osobami zaopiekują się panie bibliotekarki. Natomiast świetlica zapewni opiekę dzieciom w grupie do 25 osób.

4. Po konsultacji z panią dyrektor Biblioteki Publicznej odbędą się zajęcia w bibliotece, 
a w świetlicy – w godzinach pracy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

5. W dniu dzisiejszym istnieje zagrożenie, ale dołożę wszelkich starań aby egzaminy odbyły się
w przewidzianym terminie. Składy komisji ulegają modyfikacji. W pierwszym dniu egzaminu - 10.04.2019 roku brakuje 1 nauczyciela, natomiast w drugim dniu -11.04.2019 roku brakuje 2 nauczycieli do zespołów nadzorujących egzamin.

 

Oferta zajęć zastępczych proponowanych przez poniższe instytucje:

1.  Aquapark Jarocin,  ul. Sportowej 6 – zajęcia dla dzieci które korzystają z programu nauki pływania "Umiem pływać" (klasy I-III szkół podstawowych), rodzice mogą przywieźć dzieci na basen, w tym czasie będą dostępni instruktorzy i będą świadczone usługi  nauki pływania zgodnie  z harmonogramem programu jaki obowiązuje w szkołach.

 

2. Biblioteka Publiczna w Jarocinie, ul. Park 3 + każda filia-  w godzinach otwarcia od 8.00 do 18.00 rodzice z dziećmi mogą skorzystać z oferty biblioteki  (gry i  zabawy komputerowe, czytanie książek itp. przebywanie w bibliotece jest pod nadzorem pracowników biblioteki),

 

3. Muzeum Regionalne w Jarocinie,  ul. Rynek Ratusz -  w tej instytucji przygotowana jest ekspozycja stała "Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej" w Ratuszu wraz z wystawą czasową poświęconą lokalnemu artyście Marianowi Poznańskiemu ekspozycja czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 (środy dłużej, do 18.00). Bilet ulgowy 1 zł, normalny 2 zł. Ponadto grupy zorganizowane mogą skorzystać z oferty lekcji muzealnych w ratuszu, po wcześniejszym umówieniu, szczegóły tutaj: http://muzeumjarocin.pl/index.php?strona=lekcjeMuzealne

 

4. Spichlerz Polskiego Rocka -  przygotowana jest ekspozycja stała multimedialna  poświęcona historii polskiej muzyki rockowej z uwzględnieniem jarocińskich festiwali, ekspozycja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Bilet ulgowy 5 zł, normalny 7 zł.Grupy zorganizowane mogą skorzystać z oferty lekcji muzealnych w spichlerzu, po  wcześniejszym umówieniu, szczegóły tutaj: http://spichlerzpolskiegorocka.pl/edukacja/.

5. Kino "Echo" w Jarocinie, ul. Gołębia 1 -  jest czynne, w poniedziałek będą dołożone seanse, ponadto  w kolejnych dniach planowane są seanse edukacyjne. Decyzją stowarzyszenia prowadzącego kino oraz dzięki wyrozumiałości dystrybutorów filmów, którzy ustalają minimalne ceny biletów, rozumiejąc trudną sytuację rodziców, których dzieci w wyniku ewentualnego strajku pozostają w szkołach bez opieki zdecydowano się na udzielenie rabatu dla uczniów i opiekunów (np. dziadek itp.): cena 10 zł/dziecko, 15 zł/opiekun

8 kwietnia, poniedziałek - 9:00 i 11.00 "Robaczki z Zaginionej Dżungli"

9 kwietnia, wtorek - 9:00 "Robaczki z Zaginionej Dżungli", 11:00 i 13.30  "Przygody Nelly"

10 kwietnia, środa - 9:00 i 12.00 "Robaczki z Zaginionej Dżungli"

11 kwietnia, czwartek - 9:00 i 11.00 "Robaczki z Zaginionej Dżungli"

12 kwietnia, piątek - 9:00 "Robaczki z Zaginionej Dżungli"

 

Od 15-19 kwietnia, kino na razie nie ma  sprecyzowanego planu, mogą zostać dołożone seanse o 9:00 i 11:00 jeśli ewentualny strajk będzie w tym czasie kontynuowany.

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia