Burmistrz Jarocina, zgodnie z pkt. 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 3/VIII/2018 K z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz wiatrołomów stanowiących własność Gminy Jarocin podaje do wiadomości informacje, iż Gmina Jarocin posiada do sprzedaży drewno opałowe w następujących ilościach ilości: liściaste 51,75 m3 oraz iglaste 9,75 m3.

Drewno złożone jest  na terenie placu  przy ZGO w Witaszyczkach 1 A. Asortyment drewna opałowego liściastego  stanowi  drewno mieszane różnych gatunków: lipa, topola, klon, robinia akacjowa, dąb. Asortyment drewna iglastego stanowi drewno mieszane gatunków: świerk, sosna.

Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Drewno przeznaczone do sprzedaży  można oglądać na terenie  placu Zakładu Gospodarki Odpadami w  Witaszyczkach 1 A, w dniu 11 i 15 lipiec w godz.8-1200 po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym 62-749-95-40 lub osobistym w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu  Miejskiego w Jarocinie, pokój nr 50.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są  o składanie formularzy ofertowych do dnia16.07.2019 r w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w  Jarocinie, ul. Niepodległości 10, pokój nr 32. do godz.1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew  z pasów drogowych dróg gminnych”. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r  o godz.1530w pokoju nr 50.

Formularz ofertowy jest do pobrania  ze strony www.jarocin.pl lub osobiście  w Urzędzie Miejskim  w  Jarocinie ul. Niepodległości 10, pokój nr 50.

Minimalna cena dla drewna asortymentu S-4 drewno liściaste wynosi 123,69 zł.

Minimalna cena dla drewna asortymentu S-4 drewno iglaste wynosi 91,80 zł

 

W ofercie należy podać minimalną cenę brutto dla drewna asortymentu S-4 drewno liściaste  za 1m3    i  

 minimalną cenę brutto dla drewna asortymentu S-4 drewno iglaste za 1m3.

Proponowane ceny zakupu drewna nie mogą być niższe niż przedstawione w ogłoszeniu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w  terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie  z  wystawioną fakturą.

Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna  z miejsca  składowania będzie  protokół przekazania drewna.

Odbiór drewna w tym dokonanie załadunku i transport  nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą placu w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.

 Załączniki dostępne poniżej:

Formularz ofertowy

Umowa


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia