O odbycie stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie i spełniające wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie podań wraz z CV w Sekretariacie Burmistrza przy Al. Niepodległości 10 (II piętro), pok. 32 w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 albo przesłać drogą pocztową na Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie do dnia 19 marca 2018 r.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Burmistrza Jarocina z dopiskiem na kopercie „ STAŻ”.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 749- 95-24 Kandydaci będą odbywać staż w Wydziałach:
- Administracji,
- Kultury,
- Rozwoju
- Finansów. 

Wcześniej kandydaci przejdą rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których zostanie dokonany wybór stażystów.
Wymagania dotyczące wykształcenia:
- wykształcenie średnie,
- preferowane wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, rachunkowości finanse, prawo. administracja publiczna lub samorządowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie korespondencji
• redagowanie pism,
• wykonywanie prac administracyjno - biurowych,
• wykonywanie czynności kancelaryjnych
• stosowanie kwalifikacji archiwalnej
• sporządzanie sprawozdań
• obsługa urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner).

Wymagania dodatkowe:
• znajomość systemu operacyjnego Windows,
• znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word,
• zdolność analitycznego myślenia,
• kreatywność,
• znajomość techniki pracy biurowej w tym:
- umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma,
• komunikatywność,
• umiejętność organizacji własnej pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• wysoka kultura osobista


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia