Tutaj znajdziesz informacje o zasadach segregowania odpadów w gminie Jarocin.

 

 

CO ZROBIĆ Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI?

(na podstawie uchwały Nr LI/316/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin)

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Właściciele nieruchomości powinni wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Na pojemnikach powinna być umieszczona informacja o właścicielu nieruchomości lub oznaczenie nieruchomości. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.

Pojemniki na odpady komunalne powinny być wystawiane w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, w miejscu ogólnodostępnym i wyodrębnionym na granicy posesji lub przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.

ODPADY ZIELONE, które będą zbierane na terenie nieruchomości (trawa z koszenia trawników przydomowych oraz opadłe liście z drzew), będą okresowo odbierane 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w miejscowości Witaszyczki lub do kompostowni funkcjonującej w miejscowości Cielcza – zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

ODPADY NIEBEZPIECZNE I ODPADY PROBLEMOWE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH TAKIE JAK PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA, FARBY I LAKIERY, mieszkańcy powinni dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach;

Przeterminowane leki można także dostarczyć do punktów na terenie gminy Jarocin, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE - ul. Wrocławska 39

AQUAPARK W JAROCINIE - ul. Sportowa 6

BIBILIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W WITASZYCACH - pawilon GS Al. Wolności 37

BIBILIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W GOLINIE - ul. Jarocińska 32

HALA TARGOWA KASZTANOWA - ul. Kasztanowa 18

OŚRODEK ZDROWIA W MIESZKOWIE - ul. Dworcowa 22

BIURO  OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE - Al. Niepodległości 10

RATUSZ W JAROCINIE - Rynek 1

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, mieszkańcy powinni dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach lub do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów);

Zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemach zbiorki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, będzie okresowo odbierany (2 razy w ciągu roku) za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach oraz w systemie określonym odrębnymi przepisami, w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, będą okresowo odbierane (2 razy w ciągu roku) za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach;

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE, WYTWARZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW, mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach. Nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz (do 4 Mg/rok/gospodarstwo domowe);

ZUŻYTE OPONY mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowanyw Witaszyczkach;

TWORZYWA SZTUCZNE TAKIE JAK STYROPIAN, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE TYPU TETRAPAK, PUSZKI ALUMINIOWE mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia