Mieszkańcy gminy Jarocin mogą starać się o dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów węglowych, zatruwających powietrze. Dotacja jest przyznawana na montaż ogrzewania gazowego, pompy ciepła lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach gminnego programu WYMIEŃ PIEC można pozyskać na ten cel nawet 6. tys. zł. Termin składania wniosków mija 30 czerwca.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza w gminie Jarocin poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Szansę na to daje wymiana starych, domowych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli węgiel i drewno, na źródła ciepła, wykorzystujące paliwa gazowe, pompy ciepła lub podłączenie budynku do miejskiego systemu ogrzewania. – Dążenie do tego, aby jakość powietrza w naszej gminie była coraz lepsza to jeden z naszych priorytetów. Już w tym roku budżet gminnego programu na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny, jest zdecydowanie większy i wynosi 200 tys. zł - a na tym nie kończymy i w kolejnych latach będziemy tę pulę powiększać – podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. W budżecie gminnego programu WYMIEŃ PIEC zabezpieczono 200 tysięcy zł. Przypomnijmy, że przez ostatnie 8 lat, od kiedy funkcjonuje tego rodzaju wsparcie w gminie Jarocin, samorząd  dofinansował likwidację ok. 112 nieekologicznych pieców, przekazując na ten cel łącznie nieco ponad 200 tys. zł. – Naszym głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom, że szkodliwość niskiej emisji dla zdrowia jest ogromna oraz podejmowanie wszelkich działań promujących i informacyjnych, mających na celu dbałość o czyste powietrze dla naszej gminy. Jednym z nich jest chociażby uruchomienie punktu konsultacyjnego, gdzie jarociniacy mogą uzyskać szczegółowe informacje o rządowym programie „Czyste powietrze”  – przypomina burmistrz Pawlicki.

Ile i na co?

Wysokość dotacji dla podmiotu lub jednostki wynosić będzie 80% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 6.000 zł na jedną nieruchomość lub lokal. Dotacja jest formą refundacji kosztów i przekazana zostanie  po zrealizowaniu inwestycji. Wsparcie przyznawane będzie na likwidację przestarzałych źródeł ciepła i ich zastąpienie przez nowe, ekologiczne źródło ogrzewania. Dofinansowaniem objęte zostaną: ogrzewanie gazowe, pompy ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje nie będą udzielne na na zmianę
ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze, np. wymiany starej instalacji gazowej na nową instalację gazową.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na dany punkt adresowy lub lokal, bez względu
na liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania czy zmianę beneficjenta. Program nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

Dla kogo?

O udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania mogą wnioskować właściciele nieruchomości położonych na terenie całej gminy Jarocin. Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, zatwierdzonym w formie uchwały przez Radę  Miejską w Jarocinie, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zadania zlokalizowane na terenie zdegradowanym i rewitalizacji, czyli z okręgów: Stare Miasto, Śródmieście, Kościuszki, Tysiąclecia/Kasztanowa oraz tzw. okręgu przemysłowego. 

Harmonogram gminnego programu WYMIEŃ PIEC

  • 1-30 czerwca – nabór wniosków
  • weryfikacja wniosków oraz wyłonienie listy wnioskodawców zakwalifikowanych do programu
  • podpisanie umowy między wnioskodawcą a gminą Jarocin wraz z określeniem terminu realizacji zadania
  • rozliczenie  złożenie wniosku o wypłatę dotacjiwraz z rozliczeniem poniesionych kosztów na realizację inwestycji  (przedłożenie faktur, rachunków potwierdzających realizację zadania, protokół demontażu lub oświadczenie o likwidacji istniejącego źródła na paliwo stałe) do 31 października 2019 roku
  • kontrola realizacji zadania
  • wypłata środków na konto bankowe wnioskodawcy

 Regulamin przyznawania dotacji oraz wnioski dostępne TUTAJ.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia