W związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanych suszą, rolnicy z terenu Gminy Jarocin mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Z A W I A D O M I E N I E

     W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym wystąpienia szkód w uprawach polowych spowodowanych klęską suszy w 2019 roku, informuję, że Zespół Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarze naszej gminy jest w pełnej gotowości do podjęcia stosownych zadań.

    Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na wymogi procedury szacowania szkód rolniczych opartych o System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprawne i szybkie oszacowanie zaistniałej klęski, prace komisji klęskowej rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków.

      Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty  w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

     Druk wniosku został udostępniony w Urzędzie Miejskim w Jarocinie p. 46 jak również u właściwych miejscowo Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 46, I p. tel. 62 7499547 w godz. 8:00 - 16:00.

 

 

Burmistrz Jarocina

            / - / Adam Pawlicki

 

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy winni zgłaszać straty w uprawach roślin na specjalnych drukach, które znajdują się u sołtysa wsi, lub w Urzędzie Miejskim - biuro obsługi klienta nie później niż do 8 lipca 2019 r. Ze względu na krótki termin oszacowania strat, zgłoszenia późniejsze nie będą rozpatrywane.

Wniosek o oszacowanie szkód - formularz do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia