Od dzisiaj do 23 października można składać propozycje projektów, które będą realizowane w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016. W ramach inicjatywy mieszkańcy Jarocina zdecydują o rozdysponowaniu ponad 760 tys. złotych z gminnego budżetu.

Konsultacje w ramach budżetu obywatelskiego prowadzone są w tej edycji w oparciu o 15 jarocińskich  osiedli. Na każde z nich została wskazana kwota środków przewidzianych do wydatkowania w ramach tej inicjatywy, obliczona na podstawie liczby mieszkańców według wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

Kto i jak może złożyć projekt?

Projektodawcą może być osoba, która jest zameldowana na terenie danego osiedla i jest urodzona przed 1 stycznia 2000 r. Może zgłosić dowolną liczbę wniosków. Projekty mogą składać także organizacje pozarządowe. Organizacja może złożyć jeden projekt w jednym osiedlu. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt, które są zameldowane na terenie osiedla i są urodzone przed 1 stycznia 2000 r.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych gminy i:

- nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,

- zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- nienaruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

- które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Jarocin,

Zrealizowanie projektu musi być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Formularze zgłoszeniowe i pozostałe załączniki można pobierać na www.jarocin.pl w zakładce Budżet Obywatelski lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie – I piętro, pokój 39, tel. 62 749 95 11 lub 62 749 95 13. Termin zgłaszania projektów upływa 23 października o godz. 12:00. Wnioski można składać w formie papierowej w jarocińskim magistracie – I piętro, pokój 32 lub wysyłając skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i pozostałych wymaganych załączników na adres e-mail; budzet.obywatelski@jarocin.pl.

Pomocy w przygotowaniu projektów, zainteresowanym mieszkańcom, będą udzielali członkowie zespoły ds. budżetu obywatelskiego.  Mieszkańcy mogą skorzystać z tej pomocy, dzwoniąc do magistratu, wysyłając wiadomość e-mail lub przychodząc do Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Informacje w tym zakresie będą także udzielane w trakcie dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się: 7 października 2015 r. i 19 października 2015 r. między godz. 16:00 a 18:00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (al. Niepodległości 10) w Biurze Obsługi na parterze.

Kolejne etapy JBO

Po tym jak mieszkańcy złożą projekty, na każdym z osiedli odbędzie się spotkanie mieszkańców, podczas których autorzy będą prezentowali swoje projekty. W czasie publicznej dyskusji mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi do projektów. Dla autora wniosku będzie to okazja do promocji jego wniosku. Następnie odbędzie się weryfikacja szczegółowa zgłoszonych projektów. Głosowanie na projekty odbędzie się między 7 a 13 grudnia. Wyniki głosowania poznany w połowie grudnia.

Więcej informacji dotyczących Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016 dostępne są tutaj.

Nowe zasady budżetu obywatelskiego były wypracowywane przez kilka miesięcy na otwartych spotkaniach, które odbywały się w Jarocińskim Ośrodku Kultury oraz podczas wrześniowych spotkań z mieszkańcami jarocińskich osiedli. W pracach grupy ds. budżetu obywatelskiego dla gminy Jarocin uczestniczyli radni, pracownicy urzędu miejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy. Zadaniem zespołu było wypracowanie budżetu obywatelskiego, które są optymalne dla realiów gminy Jarocin. Prace nad nowymi zasadami konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego w Jarocinie odbywały się w ramach ogólnopolskich projektów „Konsultacje z zasadami” oraz „Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej”, które realizuje Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia