Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2024-06-06 15:00:00

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

Od 7 do 28 czerwca potrwa ogłoszony przez burmistrza Jarocina nabór kandydatów Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin. 

Rewitalizacja to nie zmodernizowane ulice i chodniki, nowe ławki i kosze na śmieci. Rewitalizacja to wieloletni proces, mający na celu ożywienie przestrzeni miasta, które uznajemy za zdegradowane pod względem infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym, to zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 

Na części obszaru Jarocina zakończył się etap rewitalizacji infrastrukturalnej. Podobnych działań wymagają inne fragmenty miasta. Przede wszystkim jednak potrzebne są działania w zakresie rewitalizacji społecznej i gospodarczej. Nie da się ich przeprowadzić skutecznie bez współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości z władzami samorządowymi. 

Funkcję forum do takiej współpracy i dialogu ma pełnić komitet rewitalizacji gminy Jarocin. To społeczny organ opiniodawczo-doradczy burmistrza, zaangażowany w przygotowanie, prowadzenie, aktualizację i ocenę rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji w ogłoszonym przez burmistrza Jarocina naborze mogą zostać zgłoszeni przedstawiciele: 
- podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
- podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
- właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego,
- mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.
    

Szczegóły dotyczące zasad naboru i działania komitetu rewitalizacji gminy Jarocin zostały zamieszczone na stronie https://jarocin.pl/strategia-rozwoju.

Robert Kaźmierczak
sekretarz gminy Jarocin

Komitet rewitalizacji nie jest czymś nowym w naszej gminie. Był on już powoływany dwukrotnie na trzyletnie kadencje. Niestety, przez ostatnie dwa i pół roku ten komitet nie działał, bo nawet nie zwoływano jego posiedzeń. Trzeba odbudować jego rolę w procesie trwającej rewitalizacji, dlatego zachęcamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w trwającym naborze. Nie da się rewitalizować miasta bez znaczącego udziału mieszkańców.  
 

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin