Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2024-06-06 15:00:00

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

Od 7 do 28 czerwca potrwa ogłoszony przez burmistrza Jarocina nabór kandydatów Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin. 

Rewitalizacja to nie zmodernizowane ulice i chodniki, nowe ławki i kosze na śmieci. Rewitalizacja to wieloletni proces, mający na celu ożywienie przestrzeni miasta, które uznajemy za zdegradowane pod względem infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym, to zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 

Na części obszaru Jarocina zakończył się etap rewitalizacji infrastrukturalnej. Podobnych działań wymagają inne fragmenty miasta. Przede wszystkim jednak potrzebne są działania w zakresie rewitalizacji społecznej i gospodarczej. Nie da się ich przeprowadzić skutecznie bez współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości z władzami samorządowymi. 

Funkcję forum do takiej współpracy i dialogu ma pełnić komitet rewitalizacji gminy Jarocin. To społeczny organ opiniodawczo-doradczy burmistrza, zaangażowany w przygotowanie, prowadzenie, aktualizację i ocenę rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji w ogłoszonym przez burmistrza Jarocina naborze mogą zostać zgłoszeni przedstawiciele: 
- podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
- podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
- właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego,
- mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.
    

Szczegóły dotyczące zasad naboru i działania komitetu rewitalizacji gminy Jarocin zostały zamieszczone na stronie https://jarocin.pl/strategia-rozwoju.

Robert Kaźmierczak
sekretarz gminy Jarocin

Komitet rewitalizacji nie jest czymś nowym w naszej gminie. Był on już powoływany dwukrotnie na trzyletnie kadencje. Niestety, przez ostatnie dwa i pół roku ten komitet nie działał, bo nawet nie zwoływano jego posiedzeń. Trzeba odbudować jego rolę w procesie trwającej rewitalizacji, dlatego zachęcamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w trwającym naborze. Nie da się rewitalizować miasta bez znaczącego udziału mieszkańców.  
 

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

Aktualności

Zobacz wszystkie

Komunikaty

Zobacz wszystkie

EkoWiadomości

Zobacz wszystkie

Konsultacje Społeczne

Zobacz wszystkie

Wydarzenia

Zobacz wszystkie

System informacji przestrzennej Gminy Jarocin

Jakość Powietrza

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin

2024-06-06 15:00:00
RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2021-2031

RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2021-2031

2024-03-13 16:18:00
RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Badanie satysfakcji z działań przeprowadzonych w ramach Funduszy norweskich”

RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Badanie satysfakcji z działań przeprowadzonych w ramach Funduszy norweskich”

2024-02-29 16:19:00
RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw rond w ciągu ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Jarocin

RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw rond w ciągu ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Jarocin

2024-02-26 11:49:00
Konsultacje społeczne - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2021-2031

Konsultacje społeczne - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2021-2031

2024-01-31 10:20:00
Konsultacje społeczne - trwa nabór tematów

Konsultacje społeczne - trwa nabór tematów

2024-01-03 15:30:00
Wzięli udział w świątecznych warsztatach

Wzięli udział w świątecznych warsztatach

2023-12-12 09:30:00
Do 31 stycznia będą zbierać opinie

Do 31 stycznia będą zbierać opinie

2023-12-08 16:30:00
Raport w sprawie przebiegu obwodnicy

Raport w sprawie przebiegu obwodnicy

2023-12-05 10:00:00
Konsultacje społeczne w sprawie nazw rond

Konsultacje społeczne w sprawie nazw rond

2023-12-04 15:00:00
Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin