Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

 • Informacjeangle-down
 • Gminaangle-down
 • O Jarocinieangle-down
 • Kup Bilet
 • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!


Brak ankiet

Przedsięwzięcie „Platforma do konsultacji społecznych" realizowane jest w ramach Projektu „Jarocin-Miastem Jutra", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ramach Programu Rozwój lokalny.Norway Grants logo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail office@jarocin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarocin.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w celu przeprowadzania konsultacji społecznych na :Platformie do konsultacji społecznych”. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu.
 4. Udział w konsultacjach oraz podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi poparcie wniosku.
 5. Państwa dane osobowe będą udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem konsultacji społecznych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Deklaracja dostępności
 • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin